دکتر ابراهیم عماد، سایت حقوقی اساسی
حقوق تاسیسی، حق حاکمیت ملت و نقش آنها در توسعه حقوقی، اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی، اداری و اجرائی پایداردیگر صاحبنظران داخلی
مقالات، نظرات، بیان مواضع و ارائه راه حل های علمی کاربردی برای توسعه اجتماعی پایدار در سطح ملی


دکتر حسین کرمیدر باره دکتر حسین کرمی
چگونه میتوانیم کلیه های سالم داشته باشیم
شما می توانید سوالات خود را در زمینه های مختلف
کلیه، مجاری ادراری، زگیل تناسلی مردان و زنان و سایر بیماری های جنسی
را از صفحه پرسش از دکتر بپرسید.
از دکتر بپرسید
دکتر حسین کرمی عاشق عارف، تلفیقی از فرهنگ قرآنی و تخصص