دکتر ابراهیم عماد، سایت حقوقی اساسی
حقوق اساسی، حق حاکمیت ملت و نقش آنها در توسعه حقوقی، اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی، اداری اجرائی پایداردیگر صاحبنظران داخلی
مقالات، نظرات، بیان مواضع و ارائه راه حل های علمی کاربردی برای توسعه اجتماعی پایدار در سطح ملیوزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
حقوق اجتماعی اساسی


وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

مأموریت :

فراهم آوردن موجبات تأمین بهداشت و درمان كليه افراد كشور از طريق تعميم و گسترش خدمات بهداشتي، درماني و آموزشي.اهداف :

بهداشت، درمان و آموزش و پژوهش پزشكي

ادامهشرح وظايف :

تدوين و ارائه سياست ها، تعيين خط مشي ها و برنامه ريزي براي فعاليت هاي مربوط به
تربيت نيروي انساني گروه پزشكي، پژوهشي، خدمات بهداشتي- درماني، دارويي، بهزيستي و تأمین اجتماعي


ادامهدستورالعملهای بیماری کرونا

دستورالعملهای بیماری کرونا، سایت حقوق اساسی بخش  حقوق اجتماعی اساسی

راهنمای خودمراقبتی و بهبود ایمنی در برابر ویروس کرونا بر اساس اصول بهداشتی، پزشکی رایج و آموزه‌های طب ایرانی

ادامهبمرور مطالب اجتماعی از صاحبنظران محترم حقوقی اجتماعی ملی که در راستای فرایند توسعه اجتماعی پایدار در سطح ملی باشد،
به این بخش اضافه خواهد شد.