دکتر ابراهیم عماد، سایت حقوقی اساسی
حقوق اساسی، حق حاکمیت ملت و نقش آنها در توسعه حقوقی، اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی، اداری اجرائی پایداردیگر صاحبنظران داخلی
مقالات، نظرات، بیان مواضع و ارائه راه حل های علمی کاربردی برای توسعه اجتماعی پایدار در سطح ملی


نفیسه عماد


کارشناس راهنمائی و مشاوره


سری یادداشتهای حقوقی اجتماعی اساسی در راستای نگرشی نو به توسعه اجتماعی پایدار
(1)

«سنگ محک»
«سنگ محک »

وقتی نانوا خمیر نان سنگک را پهن میکند...
و درون تنور میگذارد را دیدی که چه اتفاقی می افتد؟

خمیر به سنگها می چسبد...
اما نان هر چه پخته تر می شود، از سنگها جدا میشود!!

حکایت آدم‌ها همین است...
سختی های دنیا، حرارت تنور است...
و این سختی هاست که انسان را پخته تر می کنند...
و هر چه انسان پخته تر میشود سنگ کمتری بخود می گیرد...

سنگها تعلقات دنیایی هستند...
ماشین من.. خانه من..من.. من !!

آنوقت که قرار است نان را از تنور خارج کنند سنگها را از آن می گیرند!!
خوشا بحال آنکه در تنور دنیا آنقدر پخته میشود...
که به هیچ سنگی نمی چسبد!!

ما در زندگی به چه چسبیده ایم ؟

سنگ ما کدام است ؟


06/04/2016 (1395/01/18)
ابراهیم عماد :

«اصل حاکمیت حق بصورت علمی کاربردی با مرکزیت احترام به حقوق اشخاص اعم از حقیقی و حقوقی»
و نهادینه کردن حقوقی اساسی آن در قوانین اساسی کشورها برای بهره وری از دو حق بنیادین « حق زیستن و حق توسعه پایدار » در محیط اجتماعی

علاوه بر مورد اشاره شده فوق، یک اصطلاح معروفی هم در فرهنگ پارسی داریم که میگویند «سنگ محک»، سنگ محک نشانه برابری و ایجاد تعادل از نظر فیزیکی و ماورای آن در مبادلات و محاورات برای برقراری عدالت و انصاف بین اشخاص در محیط اجتماعی بکار میرفته و میرود، که میتوان جواب اولی بالا را در همان راستا تلقی نمودمطالب مرتبط :

یادداشتهای حقوقی فرهنگی اجتماعیبرگشت به صفحه قبلی