حقوق اساسی، حق حاکمیت ملت و نقش آنها در توسعه حقوقی، اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی، اداری اجرائی پایدارemad internationaux jur cult eco

ابراهیم عماد:

«تبادل نظر»
در مورد مفاهیم حقوقی، اقتصادی، فرهنگی اجتماعی و اداری اجرائی
و تفاوت اهدف آن با اهداف
«بحث های تقابلی»

( ادامه )
ابراهیم عماد:

«فضای مجازی»
اصل حقوقی مسئولیت پذیری و ضرورت احترام به حقوق اشخاص
در فرایند توسعه فرهنگی اجتماعی پایدار در سطح بین الملل

( ادامه )
ابراهیم عماد:

«کویر»
«حق زیستن و حق توسعه»

در محیط اجتماعی

( ادامه متن )

( ویدئو کویر )
ابراهیم عماد:

سری یادداشتهای حقوقی اجتماعی در راستای نگرشی نو به توسعه پایدار

ضرورت عدم استفاده از کلمه دموکراسی
و استفاده بهینه از تکنولوژیهای نوین ارتباطات و تبادل اطلاعات،

برای سعادت بشریت و رهائی از ظلم دیکتاتوری ها
در فرایند توسعه فرهنگی اجتماعی پایدار در سطح بین الملل

( ادامه )
ابراهیم عماد:

سری یادداشتهای حقوقی اجتماعی در راستای نگرشی نو به توسعه پایدار

این حرکت عقربه های ساعت نیست
که زمانی تازه رو در زندگی شما بوجود میاره
این حرکت ذهن شماست!

عاقلانه بیندیشیم و عقلائی عمل کنیم،


( ادامه )
ابراهیم عماد:

سری یادداشتهای حقوقی اجتماعی در راستای نگرشی نو به توسعه پایدار

«عوام» و «روشنفکر»
ضرورت عدم استفاده از آن در محیط اجتماعی( ادامه )
ابراهیم عماد:

سری یادداشتهای حقوقی اجتماعی در راستای نگرشی نو به توسعه پایدار

نوآوری ها
و نقش آن در
توسعه فرهنگی موسیقی هنری پایدار( ادامه )
ابراهیم عماد:

سری یادداشتهای حقوقی اجتماعی در راستای نگرشی نو به توسعه پایدار

«نگرشی نو به توسعه حقوقی، اقتصادی، فرهنگی اجتماعی و اداری اجرائی پایدار»
یک نگاه حاکمیتی حقوقی «برون سیستمی»
بعنوان یک متدولوژی و راه حلی برای خروج از تضاد ایدئولوژیکی
نگاه های «درون سیستمی مبتنی بر سکولاریسم و ادیان»( بزودی )


..........ifcr-ir


ICRC - CICR

مطالب جدید به این بخش اضافه خواهد شد