حقوق اساسی، حق حاکمیت ملت و نقش آنها در توسعه حقوقی، اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی، اداری اجرائی پایدارemad internationaux jur cult eco


ابراهیم عماد:

سری یادداشتهای حقوقی اجتماعی در راستای نگاه نو به توسعه پایدار

این حرکت عقربه های ساعت نیست
که زمانی تازه رو در زندگی شما بوجود میاره
این حرکت ذهن شماست!

عاقلانه بیندیشیم و عقلائی عمل کنیم
عاقلانه بیندیشیم و عقلائی عمل کنیم،

گذر از «عقاید» به «باورها»
اولین گام بنیادین برای حرکت بسوی شناخت
«او»
و
توسعه پایدار
هست.

عقاید فردی بسان چهار دیواری بوده، هستند و خواهند بود،

ولی باورها در راستای
« حق زیستن و حق توسعه پایدار »
برای شناخت بهتر و بهترین
«او»
محدودیت پذیر نبوده، نیستند و نخواهند بود.

تا زمانیکه «اصل حاکمیت حق بصورت کاربردی با مرکزیت حقوق اشخاص(که ملتها را تشکیل میدهند) » و در محیط اجتماعی نهادینه نشود، استفاده از کلماتی نطیر «آزادی»، «دموکراسی»، «حقوق شهروندی» و ..... در جوامع، چیزی جز تکرار همان دادن درس اخلاق سیاسی وار قرن بیستمی تلقی نشده، نمیشود و نخواهد شد.

30/03/2016 (1395/01/11)سعید خزائی :

یک پرسش و بحث جدی برای ماهایی که درباب نسبت آینده پژوهی و دین می اندیشیم وجود داره و اون امکان پذیری آینده پژوهی دینی است از آنجا که برخی متفکران آینده پژوهی را امری سکولار می انگارند و از سوی دیگر هم سکولاریسم در جامعه ما اغلب به "ضد دین" ترجمه می شود.

فارغ از خطای ترجمه و این امر که سکولار در منابع کلاسیک متناظر با "امر عرفی" است و امر عرفی حداکثر می تواند واجد بار معنایی "غیر دینی" در برخی جوامع باشد و میان این سه مفهوم (امر عرفی - غیر دینی - ضد دینی) تمایز بسیار است.

خطابه کلیپ پیوست صدای یک کشیش آمریکایی است؛ به قرابت ذهنیتش با مفاهیم آینده پژوهی مثل تغییر در مدل های ذهنی بیاندیشیم. و در کنارش صحبت هایی که مثلا مکتب فرانکفورت و کسانی مثل هابرماس درباب سکولاریسم مسیحی دارند. و مقایسه با مفاهیم خودمان مثل "مقلب القلوب و الاحوال".

به این مسئله بیاندیشیم که چه تمایزهایی می تواند وجود داشته باشد؟!

اگر عالم هستی را صنع خالق بدانیم که هست علم نیز در تمام شقوق زاده خداوند است و علی الاصول تقسیم بندی آن واجد معنای خاصی نیست. علوم در ذات عالم هستی وجود دارد و عالمان تنها آن را کشف و رازگشایی میکنند. برای مثال نظریه آشوب یا نسبیت یا پیچیدگی یا عصب شناسی نوعی رازگشایی از علمی است که همواره وجود داشته است. پس به عبارتی علوم منشا الهی دارند.

سکولار بودن آینده پژوهی بیشتر به معنای آن است که حب و بغض ها موجب درست ندیدن واقعیات میشود و تفاسیر ما را جانبدرانه خواهد ساخت. حب الشیء یعمی و یصم. دین مداری و هر ارزش دیگر در تعیین آینده مطلوب تاثیرگذار است که موجب ترسیم آینده های دلخواه متفاوت خواهد شد.

30/03/2016 (1395/01/11)ابراهیم عماد :

ضمن تشکر از جناب آقای سعید خزائی، بابت انتشار دیدگاهشون در باره ویدئوی فوق در کانال تلگرام شون ، در صورت دریافت نقطه نظرات دیگر صاحبنظران فرهنگی اجتماعی در خصوص ویدئو فوق نیز در همین بخش در زیر منتشر خواهد شدمطالب مرتبط :

نگرشی نو به توسعه حقوقی، اقتصادی، فرهنگی اجتماعی و اداری اجرائی پایداربرگشت به صفحه قبلی