سایت علمی کاربردی فرهنگی محمد حسینی باغسنگانی، نویسنده و پژوهشگر تاریخ شفاهی ایران


مقالات فرهنگی ایشان در زمینه توسعه فرهنگی پایدار.

Polpulation culturelle