<
حقوق اساسی، حق حاکمیت ملت و نقش آنها در توسعه حقوقی، اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی، اداری و اجرائی پایدار

EMAD, Articles culturels nationaux
EMAD, Articles culturels nationaux


ابراهیم عماد :

معرفی فعالین فرهنگی،
که فعالیتهای آنان در ارتباط با توسعه پایدار حقوقی فرهنگی اساسی بوده و میباشد.فعالین فرهنگی موسیقی هنری


EMAD, Articles culturels nationaux

حسین علیزاده

هنر واقعی هیچگاه تاریخ مصرف ندارد، هر چیزی که «از دل برآید و همراه با آگاهی باشد ماندگار است»Lotfi Mehnia Tavakoli

یلدا یزدانی و مهران مهرنیا
اینک باور میداریم که گل یخ سرود شکفتن می سراید و رویش فردائی سبز را نوید میدهد.


Morteza Goodarzi

مرتضی گودرزی

عاشق عارف، آخر تو هستی جان من، پیمان من، ایمان من، هنرمندی برای اشاعه فرهنگ منطقه ایYalda Abbasi

یلدا عباسی

قصدم این است به موسیقی کردی در خراسان جانی دوباره بخشممحسن میرزازاده

بیشتر با دوتار غم و دردها را می نوازم و “ارمانه سوسه” آهنگ دلتنگی های شبانه من استHarayi


jaylan.ir


Goodarzi, banner
EMAD, Articles culturels nationaux


Site Grayeli.blogfa.com


istam-group


علی حسنعلی زاده
مراسم خنچه کشان در عروسی های اکرادLotfi Mehnia Tavakoli

مهران مهرنیا : تحلیلهای سیاسی خرده روشنفکران،
بهراد توکلی : بزرگ روشنفکرا
ابراهیم عماد : نگاه حقوقی فرهنگی به «....... تحلیلگران سیاسی خرده روشنفکر.... بزرگ روشنفکر........»علی پاشا رجبلو
به همه «هنرمندان موسیقی ایران» سر تعظیم فرود میاوریمجهانگیر حاجی پور
موسیقی محلی تالشی - ستاره جاندیگر فعالین فرهنگی
بزودی
.................