حقوق اساسی، حق حاکمیت ملت و نقش آنها در توسعه حقوقی، اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی، اداری و اجرائی پایدار


دکتر ابراهیم عماد، حقوق توسعه فرهنگی پایدار

دیگر صاحبنظران داخلی
مقالات، نظرات، بیان مواضع و ارائه راه حل های علمی کاربردی برای توسعه فرهنگی پایدار در سطح ملی
ابراهیم عماد :معرفی فعالین فرهنگی،
که فعالیتهای آنان در ارتباط با توسعه پایدار حقوقی فرهنگی اساسی بوده و میباشد.


«مهم»
1. با احترام به اصل حاکمیت حقوقی اساسی ملتها در کشورها و حقوق معاهداتی آنها در سطح بین الملل،
2. هدف حفظ استقلال فرهنگی هر یک از ملتها و توسعه پایدار آن در سطح بین الملل،
در صورت تمایل و درخواست این عزیزان همکاریهای حقوقی فرهنگی اقتصادی اساسی و معاهداتی،
از طریق
کمیسیون تخصصی فرهنگی آموزشی

« انجمن همکاریهای اقتصادی بین المللی برای توسعه پایدار»

در راستای هدف فوق، در زمینه تولید آثار فرهنگی و فرهنگی موسیقی هنری اصیل جدید و دفاع از حقوق معنوی و مادی مترتب بر
آثار فرهنگی و فرهنگی موسیقی هنری، اصیل جدید و آثار منتشره قیلی آنان،
بعمل خواهد آمد.


دریافت نقطه نظرات و راه حل های فعالین فرهنگی محترم مزید امتنان خواهد بود.ابراهیم عماد :

رمز جاودانگی یک اثر فرهنگی در خلاقیت و آفرینش آن بوده و خواهد بود،
نه کپی!
فعالین فرهنگی

(ادامه)فعالین فرهنگی موسیقی هنری

(ادامه)