سایت رسمی استاد حاج قربان سلیمانی


EMAD, Articles culturels nationaux

یلدا عباسی :

تلفیق هنر با تخصص، هنرمندی برای اشاعه فرهنگ کرمانجی و فارسی

Niloofar Khosravi photo

یلدا عباسی، در کنار مزار استاد جاجی قربان سلیمانی - علی آباد قوچان - دیماه 1390

یلدا عباسی و استاد حاجی علیرضا سلیمانی

Polpulation culturelle