سایت رسمی استاد حاج قربان سلیمانی


EMAD, Articles culturels nationaux

یاد استاد حاجی قربان سلیمانی عاشق عارف همیشه جاویدان را پاس بداریم


Niloofar Khosravi photo

یلدا عباسی :

تلفیق هنر با تخصص، هنرمندی برای اشاعه فرهنگ کرمانجی و فارسی


یلدا عباسی، در کنار مزار استاد جاجی قربان سلیمانی - علی آباد قوچان - دیماه 1390

یلدا عباسی و استاد حاجی علیرضا سلیمانی

Polpulation culturelle