سایت رسمی استاد حاج قربان سلیمانی


EMAD, Articles culturels nationaux

یاد استاد حاجی قربان سلیمانی عاشق عارف همیشه جاویدان را پاس بداریم

یلدا عباسی

تلفیق هنر با تخصص، هنرمندی برای اشاعه فرهنگ کرمانجی و فارسی

Niloofar Khosravi photo

اطلاعات بیشتر در مورد برخی از فعالیتهای فرهنگی هنر موسیقی ایشان

Polpulation culturelle