سایت رسمی استاد حاج قربان سلیمانی


EMAD, Articles culturels nationaux

مهندس خلیل عماد :

تلفیق تخصص و فرهنگ هنری، دوستدار استاد حاج قربان سلیمانی و ادامه دهنده راه وی

Khalil EMAD photo

بزودی

Polpulation culturelle