دکتر ابراهیم عماد، سایت علمی اموزشی و کاربردی نگرشی نو به توسعه پایدار
ابراهیم عماد، شهرمن قوچان
شهرمن قوچان، مطالب علمی کاربردی برای
توسعه حقوقی، اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی، اداری و اجرائی پایدار آن


حقوقی اقتصادی


شهرکهای صنعتی و علل عدم کارائی آنها در توسعه حقوقی اقتصادی شهرستان قوچان


شهرکهای صنعتی و علل عدم کارائی آنها در توسعه حقوقی اقتصادی شهرستان قوچان

بمرور دیگر مطالب و نقطه نظرات و راه حل های

برای دسترسی به مقالات حقوقی اقتصادی ابراهیم عماد در سطح داخلی و بین المللی منتشره در سایت «حقوق اقتصاد بین الملل و توسعه» بر روی بنرهای زیر کلیک فرمائید


ابراهیم عماد : مطالب و راه حلهای حقوقی اقتصادی داخلی


ابراهیم عماد : مطالب و راه حلهای حقوقی اقتصادی بین المللی


برای مراجعه به سایت انجمن بر روی تصویر زیر کلیک فرمائید


ACEIDD - IECASD
ACEIDD (IECASD) et EMAD Consulting - Contacts

بازگشت به صفحه اصلی حقوقی اقتصادی سایت «شهر من قوچان»