اصل حاکمیت حق بصورت کاربردی با مرکزیت حقوق اشخاص حقیقی و حقوقی در محیط اجتماعی و سطح بین ملل


EMAD, Articles juridiques internationauxابراهیم عماد:


تعریف حق
حق عبارت است از :

ادامه مطلب به فارسیابراهیم عماد:


حاکمیت حق بصورت کاربردی و حکمرانی قانون
ادامه مطلب به فارسی


ابراهیم عماد:


آزادی


آزادی مطلق فقط در کلمه آزادی خلاصه میشود که حروف آن به یکدیگر متصل نیستند،
و از یکدیگر جدا و آزاد هستند.
آ ز ا د ی

ادامه مطلب به فارسی
ابراهیم عماد:

حاکمیت حق
و
حقوق افراد و حقوق اشخاص
ضرورت گذر از حقوق افراد به حقوق اشخاص در محیط اجتماعی
«تشابهات علمی و تفاوت کاربردی»

ادامه مطلب به فارسیابراهیم عماد:


نگرشی نو به توسعه

پایدار در سطح بین ملل
و اصول پنچگانه حقوقی زیر بنائی تاسیسی و معاهداتی برای رسیدن به آن
و ضرورت بازبینی در تقسیمات فعلی «حقوق» به حقوق عمومی و خصوصی / حقوق داخلی و بین المللی
و بازتعریف آنها


ادامه مطلب به فارسی ------ ادامه مطلب به فرانسهابراهیم عماد:


مفهوم «نگرش برون سیستمی»
ادامه مطلب به فارسیابراهیم عماد:


ضرورت بازبینی در مفاهیم، اصول و تعاریف علم حقوق تاسیسی
تحلیلی حقوقی تاسیسی در قوانین اساسی سیستم های حکومتی فقاهتی دینی و حکومتی سکولاری در سطح بین ملل

ادامه مطلب به فارسیابراهیم عماد:


دوست داشتن انسانها از «توجه» شان پیداست، دنبال «کلمات» نگردید
ادامه مطلب به فارسی
ابراهیم عماد:


حاکمیتیان و حکومتیان
حکمرانی و حکومت و تفاوتهای آنها
ادامه مطلب به فارسی

ابراهیم عماد:


لائیسیته
حقوقی اجتماعی
جدائی دین از حکمرانی
و
نه ، جدائی دین از سیاست
ادامه مطلب به فارسی
.........
بمرور مطالب فوق، مطالب حقوقی دیگری بمرور به این بخش اضافه خواهد شد
ابراهیم عماد:


نگرشی نو به توسعه

پایدار در سطح بین ملل
و اصول پنچگانه حقوقی زیر بنائی تاسیسی و معاهداتی برای رسیدن به آن

ادامه مطلب به فارسی ------ ادامه مطلب به فرانسهفرایند کاربردی نمودن
نگرشی نو به توسعه

پایدار در سطح بین ملل

ابراهیم عماد:

با عنایت به رشد فزاینده اقتصاد بسوی بین المللی شدن و نبود یک رویه منظم در زمینه امور پولی (فاینانس) بین المللی، بعبارت دیگر عدم پاسخگوئی فاینانس کلاسیک بین المللی برای اجرائی شدن پروژه های کشورهای درحال توسعه، نوظهور اقتصادی و کشورهای پیشرفته، قبل از بروز بحران سیستمیک ایجاد پول و بدهی ها در سال 2008 (1387)، که بعضا آنرا سهواَ بحران اقتصادی و مالی بین المللی نامیده و می نامند، ابتدائا، از سال 1991 (1370) بعنوان یک محقق دانشگاهی و فعال اقتصادی ، و از سال 1995 (1373) پس از تشکیل سازمان تجارت جهانی ، تحقیقات را با طرح این سوال که، «با توجه به وجود پروژه های واقعی زیادی در کشورهای مختلف، علی الخصوص در کشورهای درحال توسعه، چرا دارندگان پروژه ها موفق به جذب منابع پولی (فاینانس) از سیستم بین المللی برای پروژه های ملی و خصوصی شان نشده و نمیشوند؟»، ادامه و بررسی های لازم برای شناخت علل زیر بنائی آن معمول گردید.

در ادامه، با عنایت به همکاریهای علمی ( حقوقی ، اقتصادی بین المللی ) و کاربردی گروهی و تحقیقات و بررسی های انجام شده، موارد علمی کاربردی زیر را میتوان بعنوان یک واقعیت ملموس و مورد نیاز در سطح بین ملل در نظر گرفت :


ادامه مطلب به انگلیسی در سایت انجمن همکاریهای اقتصادی بین المللی برای توسعه پایدار
------
ادامه مطلب به فرانسه در سایت انجمن همکاریهای اقتصادی بین المللی برای توسعه پایدار