اصل حاکمیت حق بصورت کاربردی با مرکزیت حقوق اشخاص حقیقی و حقوقی در محیط اجتماعی و سطح بین ملل


EMAD, Articles juridiques internationaux

ابراهیم عماد:


آزادی


آزادی مطلق فقط در کلمه آزادی خلاصه میشود که حروف آن به یکدیگر متصل نیستند،
و از یکدیگر جدا و آزاد هستند.
آ ز ا د ی
----------با نهادینه نمودن اصل حاکمیت حق بصورت کاربردی مبتنی بر حقوق بنیادین اشخاص اعم از حقیقی و حقوقی بصورت علمی کاربردی در محیط اجتماعی واقعی و فضای مجازی و حکمرانی قانون بجای صرفا « سیاست و سیاست زدگی بر زندگی روزانه اجتماعی » و احساس مسئولیت در زمینه احترام و رعایت حقوق بنیادین اشخاص حقوقی و حقیقی در سطح بین ملل، میتوان به برداشتن گامهای مفید علمی و کاربردی برای آزادی و استقرار صلحی پایدار در سطح بین ملل امیدوار بود.