E. EMAD > NVDD > Scientifiques Sites
اصل حاکمیت حق بصورت کاربردی با مرکزیت حقوق اشخاص حقیقی و حقوقی در محیط اجتماعی و سطح بین ملل


EMAD, Articles juridiques internationaux

ابراهیم عماد:

حاکمیت حق
و
حقوق افراد و حقوق اشخاص
ضرورت گذر از حقوق افراد به حقوق اشخاص در محیط اجتماعی
«تشابهات علمی و تفاوت کاربردی»هر انسانی در ابتدای فرایند شروع زندگی فارغ از نحوه آفرینش آن که یک پدیده صرفا ایدئولوژیکی بوده و میباشد، «فرد» نامیده شده و دارای «حقوق» و «توانائی» ناشی از پدیده های ذاتی انسانی (درک، فهم و احساس) بوده و میباشد که در گذر زمان پدیده اکتسابی انسانی (شعور) نیز به آن اضافه شده و به زندگی ادامه میدهد.

هر انسانی در ادامه فرآیند زندگی در محیط اجتماعی در بدو ورود به فعالیتهای بخشهای ششگانه حقوقی، اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی، اداری و اجرائی «شخص» نامیده شده که بصورت شخص حقیقی و یا حقوقی در آن محیط به فعالیت می پردازد.

با کمی دقت به دو کلمه «فرد» و «شخص»، میتوان گفت :
«فرد» و «شخص»، هر دو دارای «حقوق» اولیه و «توانائی» های ذاتی مشابه ای در ابتدای فرآیند شروع و ادامه زندگی در محیط اجتماعی بوده و میباشند.
ولی در گذر زمان، متاسفانه از ناحیه برخی «فردمحورپنداران» ناصادق با حقوق انسانها در محیط اجتماعی، پدیده شوم «تکلیف و اجبار» ناشی از ایدئولوژیهای فردمحورپندارانه آنها که خود را «قوای حاکم» بر «حق حاکمیت ملتها» تلقی نموده، بر گرده ملتها (اشخاص و افراد) تحمیل نموده و مینمایند.

در «نگرشی نو به توسعه پایدار»، ضمن باور به تشابهات «حقوق» و «توانائی های ذاتی افراد و اشخاص»، در محیط اجتماعی، سعی در ارائه پدیده جدید حقوقی آزاد اندیشی انسانی مبتنی بر «مسئولیت پذیری آگاهانه حقوقی تاسیسی و معاهداتی اشخاص در ارتباط با گفتار، نوشتار و رفتار خود و در قبال دیگر اشخاص (ملتها)» برای جایگزینی با پدیده شوم ضد حقوق انسانی «تکلیف و اجبار»، شده و میشود.

که این دوحالت را میتوان بعنوان «تفاوت کاربردی» حقوق «فرد و افراد» و «شخص و اشخاص» بحساب آورد و ضرورت طرح «موضوع گذر از حقوق افراد به حقوق اشخاص در محیط اجتماعی» را مدنی وار برای نهادینه نمودن علمی آموزشی و علمی کاربردی «حاکمیت حق با محوریت احترام عملی به حقوق اشخاص» در محافل دانشگاهی و حرفه ای با هدف «توسعه پایدار ملتها در بخشهای ششگانه فعالیتهای یاد شده در محیط اجتماعی کشورها» و «برقراری صلحی پایدار در سطح بین ملل»، را فراهم آورد.

موارد زیر بعنوان پدیده های ارزشی متدولوژیک در «نگرشی نو به توسعه پایدار» ، در فعالیتهای اشخاص در بخشهای ششگانه فعالیتی حقوقی، اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی، اداری، و اجرائی، در نظر گرفته شده و میشوند:
صداقت، شفافیت، شایستگی، همبستگی، مسئولیت پذیری حقوقی تاسیسی و معاهداتی اشخاص.

استحضارا علاوه بر پدیدهای پنجگانه ارزشی متدولوژیکی یادشده، اصول پنجگانه علمی آموزشی و کاربردی حقوقی تاسیسی و معاهداتی بشرح زیر نیز درنظر گرفته و از سال 2011، برای اولین بار در سطح بین ملل مطرح نموده که در کادر سایتهای اختصاصی تقدیم ملتها (اشخاص) شده و در گذر زمان با بروزرسانی موارد جدیدی، شامل نگرش های حقوقی تاسیسی و معاهداتی این حقیر و دیگر صاحبنظران فرهیخته باورمند به حقوق اشخاص در بخشهای فعالیتی ششگانه
در محیط اجتماعی و سطح بین ملل، نیز به آنها اضافه شده و میشود.

راه حل پیشنهادی :

1. شناخت حقوق فردی (زندگی فردی قبل از ورود به فعالیتها در محیط اجتماعی و بعد از آن) و حقوق شخصی (در زندگی اجتماعی)،

2. تلاش برای رفع تضاد این دو حق ،

3. گذر از «حقوق فردی» به «حقوق شخصی» و احترام عملی به «حقوق اشخاص» که «حقوق افراد» نیز در آن، مستتر هست.

چهارشنبه، چهارم تیر 1393، برابر با بیست و پنجم ژوئن 2014


EMAD, Articles juridiques internationaux, le Droit de l'Ibdividu et le droit des Personnes

ویدئو، زمان 00:05:30برگشت به صفحه قبلی