اصل حاکمیت حق بصورت کاربردی با مرکزیت حقوق اشخاص حقیقی و حقوقی در محیط اجتماعی و سطح بین ملل


EMAD, Articles juridiques internationaux


ابراهیم عماد:


اصل حاکمیت حق بصورت کاربردی
و
ضرورت بازبینی در مفاهیم، اصول و تعاریف علم حقوق تاسیسی
تحلیلی حقوقی تاسیسی در قوانین اساسی سیستم های حکومتی فقاهتی دینی و حکومتی سکولاری در سطح بین ملل،


مدل حکمرانی پنج قوه ای در سیستم مبتنی بر سکولاریسم


مدل حکمرانی پنج قوه ای در سیستم مبتنی بر ادیان

ابراهیم عماد:

فرایند علمی
نگرشی نو به

توسعه حقوقی، اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی، اداری و اجرائی پایدار در سطح بین ملل

و اصول پنچگانه زیر بنائی حقوقی تاسیسی و معاهداتی برای رسیدن به آن

ادامه مطلب به فارسی ------ ادامه مطلب به فرانسه
ابراهیم عماد:

فرایند کاربردی
نگرشی نو به

توسعه حقوقی، اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی، اداری و اجرائی پایدار در سطح بین ملل


با عنایت به رشد فزاینده اقتصاد بسوی بین المللی شدن و نبود یک رویه منظم در زمینه امور پولی و مالی ( فاینانس) بین المللی، بعبارت دیگر عدم پاسخگوئی فاینانس کلاسیک بین المللی برای اجرائی شدن پروژه های کشورهای درحال توسعه، نوظهور اقتصادی و کشورهای پیشرفته، قبل از بروز بحران بدهی ها در سال 2008 (1387)، که بعضا آنرا سهواَ بحران اقتصادی و مالی بین المللی نامیده و می نامند، ابتدائا، از سال 1991 (1370) بعنوان یک محقق دانشگاهی و فعال اقتصادی، و از سال 1995 (1373) پس از تشکیل سازمان تجارت جهانی، تحقیقات را با طرح این سوال که «با توجه به وجود پروژه های واقعی زیادی در کشورهای مختلف، علی الخصوص در کشورهای درحال توسعه، چرا دارندگان پروژه ها موفق به جذب منابع پولی (فاینانس) از سیستم بین المللی برای پروژه های ملی و خصوصی شان نشده و نمیشوند؟»، ادامه و بررسی های لازم برای شناخت علل زیر بنائی آن معمول گردید.

در ادامه، با عنایت به همکاریهای علمی ( حقوقی، اقتصادی بین المللی ) و کاربردی گروهی و تحقیقات و بررسی های انجام شده، موارد علمی کاربردی زیر را میتوان بعنوان یک واقعیت ملموس و مورد نیاز در سطح بین ملل در نظر گرفت :


ادامه مطلب به انگلیسی در سایت
انجمن همکاریهای اقتصادی بین المللی برای توسعه پایدار

------
ادامه مطلب به فرانسه در سایت
انجمن همکاریهای اقتصادی بین المللی برای توسعه پایدار