دکتر ابراهیم عماد : سایت حقوق تاسیسی

حقوق تاسیسی، حق حاکمیت ملت و نقش آنها در توسعه حقوقی، اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی، اداری و اجرائی پایدار

دیگر صاحبنظران داخلی :
مقالات، نظرات، بیان مواضع و ارائه راه حل های علمی کاربردی برای توسعه حقوقی پایدار در سطح ملیدکتر ناصر کاتوزیان : طرفدار حق باشید، نه طرفدار کسی که فقط دستمزد بهتون میدهدکتر علی گرجی : جایگاه حقوقی «انتظارات مشروع»دکتر محمد جواد شریعت باقری : توسعه کیفی دانشگاه علوم قضائی در فرایند توسعه حقوقی پایدارتبادل نظر حقوقی در زمینه «ضرورت تحول در قوه قضائیه»
با مشارکت، آقایان، دکتر علی گرجی، دکتر یدالله علیزاده و دکتر مازیار قاسمی گودرزیدکتر علی گرجی : از عدل سلطانی تا عدل جمهوریدکتر علی گرجی : خود محدود سازی مجلس خبرگان رهبریدکتر علی گرجی : کاتوزیان، غواص در دانه های عدالت