دکتر ابراهیم عماد، سایت علمی اموزشی و کاربردی نگرشی نو به توسعه پایدار
ابراهیم عماد، شهرمن قوچان
شهرمن قوچان، مطالب علمی کاربردی برای
توسعه حقوقی، اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی، اداری و اجرائی پایدار آن


حقوقیاصل حاکمیت حق بصورت کاربردی و نقش آن در توسعه پایدار
(ادامه)


مطالب، نقطه نظرات، سوالات دیگر صاحبنظران حقوقی بخشهای خصوصی و دولتی اعم از قوچانی و کشوری مرتبط با شهرستان قوچان
و راه حل های حقوقی آنان در راستای فرایند توسعه پایدار
قانون اساسی

مجلس در راس امور است » مجلس در راس امور است » مجلس در راس امور است » مجلس در راس امور است » مجلس در راس امور است

اهمیت و جایگاه مجلس شورای اسلامی
مجلس شورای اسلامی در ساختار نظام جمهوری اسلامی جایگاه و نقش بسیار با اهمیتی دارد تا جایی که حضرت امام خمینی (ره) بنیانگذار کبیر انقلاب اسلامی فرمودند: «مجلس در رأس همه امور است». اختصاص یافتن بیش از یک سوم از اصول قانون اساسی، یعنی حدود شصت اصل به ﻣﺴﺎﯾﻞ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻗﺎﻧﻮﻧﮕﺬاری و ﻗﻮه ﻣﻘﻨﻨﻪ و وﻇﺎﯾﻒ اﯾﻦ ﻗﻮه نشان دهنده اهمیت این نهاد در جمهوری اسلامی است. از منظر قانون اساسی، مجلس در نظام جمهوری اسلامی ایران محور بسیاری از تصمیم گیری ها، قانونگذاری ها، برنامه ریزی ها است و چراغ هدایت دولت و ملت را به دست دارد. مجلس پایگاه اساسی نظام و مردم و مایه حضور و مشارکت واقعی مردم در تصمیم گیری ها و مظهر اراده ملی است.اصل 84 قانون اساسی :
هر نماينده‏ در برابر تمام‏ ملت‏ مسئول‏ است‏ و حق‏ دارد در همه‏ مسائل‏ داخلي‏ و خارجي‏ كشور اظهار نظر نمايد.

اصل 86 قانون اساسی :
نمايندگان‏ مجلس‏ در مقام‏ ايفاي‏ وظايف‏ نمايندگي‏ در اظهار نظر و رأي‏ خود كاملاً آزادند و نمي‏توان‏ آنها را به‏ سبب‏ نظراتي‏ كه‏ در مجلس‏ اظهار كرده اند يا آرائي‏ كه‏ در مقام‏ ايفاي‏ وظايف‏ نمايندگي‏ خود داده اند تعقيب‏ يا توقيف‏ كرد.


شهرمن قوچان

مجلس پژوهشهای مجلس شورای اسلامی


ابراهیم عماد :
اصل مسئولیت پذیری حقوقی اساسی نمایندگان قوه مقننه در قبال حقوق اشخاص (اعم از حقیقی و حقوقی)
در سطح شهرستان و کشوری
تحلیل حقوقی در باره اصل 84 قانون اساسیانتخابات دوره یازدهم مجلس شورای اسلامی- قوچان


مجلس شورای اسلامی، دوره یازدهم

علی آذریموارد جدیدی به این صفحه افزوده خواهد شدبازگشت به صفحه اصلی حقوقی سایت «شهر من قوچان»