سایت رسمی استاد حاج قربان سلیمانی


EMAD, Articles culturels nationaux

یاد استاد حاجی قربان سلیمانی عاشق عارف همیشه جاویدان را پاس بداریم


بخشی از مراسم پشت صحنه اجرای هنری در لندن و قدردانی استاد حاج قربان سلیمانی از استاد فریبرز کیانی ، اکتبر 2000

یا خالق سبحانی، نوازندگی استاد حاج قربان سلیمانی بهمراه یار همیشگی اش استاد علیرضا سلیمانی

نقل داستان ججوخان و نوازندگی استاد حاج قربان سلیمانی بهمراه یار همیشگی اش استاد علیرضا سلیمانی

نقل داستان باباروشن و نوازندگی استاد حاج قربان سلیمانی - قسمت اول

نقل داستان باباروشن و نوازندگی استاد حاج قربان سلیمانی - قسمت دوم

نقل داستان باباروشن و نوازندگی استاد حاج قربان سلیمانی - قسمت سوم

بحرطویل استاد حاج قربان سلیمانی، با تصاویری از روستای علی آباد زادگاه و آرامستان استاد

نوائی، نوازندگی استاد حاج قربان سلیمانی بهمراه یار همیشگی اش استاد علیرضا سلیمانی

مراسم نکوداشت استاد حاج قربان سلیمانی که در سال ۸۷ به همت جهاد دانشگاهی برگزار شده، در ابتدا مستندی از ایشان پخش می شود و در ادامه با مروری بر ویژگی های استاد حاج قربان و دوتار نوازی استاد علیرضا سلیمانی یار همیشگی ایشان و... پایان می یابد.
حق توسعه فرهنگی پایدار