سایت رسمی استاد حاج قربان سلیمانی


EMAD, Articles culturels nationaux

ابراهیم عماد و استاد حاج قربان سلیمانیدرود بر استاد حاج علیرضا سلیمانی، فرزند خلف استاد حاج قربان سلیمانی و ادامه دهنده راه عارفانه و عاشقانه آن عروج کرده همیشه جاویدان، بابت تلاشهای بی شائبه اش برای توسعه فرهنگی موسیقی هنری مناطق

و شرم بر برخی از تشکیلات ذیربط که بعد از 18 سال از ایجاد محدودیت ها برای اجراهای هنری این عزیزان مخصوصا در سطح بین الملل در سالهای آخر عمر پرفروغ استاد حاج قربان، بفکر دلجوئی از یادگار باارزش معنوی آن استاد، استاد حاج علیرضا به فکر اعطای نشان درجه یک هنری افتاده اند.

هنر حاج قربان ها و علیرضاها در دل ملت در سطح منطقه و کشور و حتی در سطح بین الملل جای داشته و دارد،

ارزش و اعتبار انسانیت و اعتبار موسیقی هنری مناطق این عزیزان مخصوصا در شمال خراسان، بمراتب خیلی بیشتر از اینگونه مدالها که بعضا در مقاطع خاص برای کسب آبرو و جبران برای برخی مافات تشکیلات ذیربط در قبال هنرمندان توزیع شده و میشود، بوده و میباشد.

یاد استاد حاجی قربان سلمیانی همیشه گرامی و روح ایشان شاد و با حضرت حق محشور.

بر ماها مخصوصا قوچانیهای عزیز هست که علاوه به اینکه آن عزیز عروج کرده، بفکر یادگار آن عزیز و یارهمیشگی او در اجراهای هنری داخلی و بین المللی «استاد علیرضا سلیمانی» باشیم.

ابراهیم عماد
جمعه 8 تیر 1397 برابر با 29 ژوئن 2018


Polpulation culturelle