حقوق اقتصاد بین الملل و توسعه

تبادل نظرها با دیگر صاحبنظران و محققان در حوزه های اقتصادی و حقوقی اقتصادی داخلی
گروه تبادلنظرهای علمی آموزشی و کاربردیگروه تبادلنظرهای حقوقی اقتصادی علمی کاربردی


عناوین مطالب

دکتر کیومرث فتح الله کرمانشاهی :
سیاستهای تجاری، مبتنی بر اقتصاد مقاومتی تنظیم شود
دکتر علی سعدوندی :
ضرورت انتشار اوراق دولتی
بهمراه تحلیلی حقوقی اقتصادی تاسیسی بر هردو مورد ارائه شده فوق

ادامه (متن نوشتاری کامل)


دکتر موسی غنی نژاد اهری :
تجربه مولدسازی دارائی های راکد دولت پیش از این به شکل دیگری در چارچوب سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی با هدف واگذاری شرکتهای دولتی صورت گرفته و نتایج حاصله به دلائل روشنی بسیار فاجعه بار بوده است.
ابراهیم عماد :
تحلیلی حقوقی اقتصادی تاسیسی در کادر اصول قانون اساسی فعلی مصوب 1358 مرتبط با موضوع ارائه شده فوق در فضای مجازی گروه اقتصادی «دنبال کنندگان asianews»

ادامه (متن نوشتاری کامل)
بمرور عناوین مطالب تبادلنظری جدید در این بخش منتشر خواهدگردید


Ebrahim EMAD

Ebrahim EMAD