حقوق اقتصاد بین الملل و توسعه

تبادل نظرها با دیگر صاحبنظران و محققان در حوزه های اقتصادی و حقوقی اقتصادی داخلی

تبادلنظرهای حقوقی اقتصادی علمی کاربردی


دکتر موسی غنی نژاد اهری :
تجربه مولدسازی دارائی های راکد دولت
پیش از این به شکل دیگری در چارچوب
سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی
با هدف واگذاری شرکتهای دولتی صورت گرفته
و نتایج حاصله به دلائل روشنی بسیار فاجعه بار بوده است
تحلیلی حقوقی اقتصادی تاسیسی
در کادر اصول قانون اساسی فعلی مصوب 1358
مرتبط با موضوع ارائه شده فوق در فضای مجازی گروه اقتصادی
«دنبال کنندگان asianews»


ابراهیم عماد :
با درود،
⚖️✍️ اموال ستاد اجرائی فرمان امام، بنیاد شهید، بنیاد مستضعفان، بنیاد علوی و امثالهم که تحت نظر مقام فقاهتی ناظر بر سه قوه موضوع اصل پنجاه و هفتم، اداره میشوند،
👈 اموال اصل چهل و پنجمی محسوب شده و میشوند
و
👈 تابع اصل چهل و چهارم نبوده و نیستند.
جمعه، یازدهم فروردین 1402، برابر با سی و یکم مارس 2023

..................
📌 پ.ن. :
✍️ اقتصاد کلان کشور از همان سال پنجاه و هشت، در کادر ارکان چهارگانه اصل پنجاه و هفتم (حکومت حکمرانی نما) بین دو بخش :
👈 👳‍♂️ فقاهتی ناظر بر سه قوه (۴۵ ی)
و
👈 🕵️‍♂️ قوه اجرائی بعاریت گرفته از سیستم سکولاری (۴۴ ی)

تقسیم شده است.
و
🥕 اقتصاد خرد بعنوان بخش خصوصی مکملی(۴۴ ی قسمت سوم) به ملت اختصاص داده شده است.
✍️ بعبارت ساده تر، دنبال نخودسیاه فرستاده شده اند.

🌍⚖️📚 راه حل زیربنائی حقوقی
اقتصادی تاسیسی و معاهداتی ارائه شده از سال ۲۰۰۸ :
سایت علمی آموزشی و کاربردی
برنامه مگا اکونومی

ابراهیم عماد : برنامه مگا اکونومی

دکتر ابراهیم عماد : برنامه مگا اکونومی، تقسیمات جدید علم اقتصاد و نگرشی نو به توسعه پایدار
«ویدئو»برگشت به ابتدای صفحه
Ebrahim EMAD

Ebrahim EMAD