EMAD, Articles juridiques et économiques internationaux

EMAD, Articles culturels nationaux

در این بخش فعالین فرهنگی که فعالیتهای آنان در ارتباط با توسعه فرهنگی پایدار بوده و میباشد معرفی شده و خواهند شد

از دریافت نقطه نظرات دیگر فعالین فرهنگی محترم استقبال مینمایدEMAD, Articles culturels nationaux

EMAD, Articles culturels nationaux


Morteza Goodarzi


jaylan.ir


Yalda Abbasi


Harayi


Goodarzi, banner
Site Grayeli.blogfa.com


Site golestaniran.org


آیا زمان آن نرسیده که کلمه «نژاد» را از سایت های رسمی کشورها حذف و فقط به کلمه «اقوام» اکتفا و حقوق اساسی آنها را در قالب قوانین اساسی پاس بداریمعلی حسنعلی زاده

مراسم خنچه کشان در عروسی های اکرادحسین علیزاده

هنر واقعی هیچگاه تاریخ مصرف ندارد، هر چیزی که «از دل برآید و همراه با آگاهی باشد ماندگار است»محسن میرزازاده

بیشتر با دوتار غم و دردها را می نوازم و “ارمانه سوسه” آهنگ دلتنگی های شبانه من استدیگر فعالین فرهنگی
بزودی