دکتر ابراهیم عماد، سایت حقوقی اساسی
حقوق اساسی، حق حاکمیت ملت و نقش آنها در توسعه حقوقی، اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی، اداری اجرائی پایدارEMAD, Articles culturels nationaux


GS


moi-toi-lui

conseil-jur

ابراهیم عماد :


نوائی
برای من و توهامن، منم
تو، توئی

منی، آمدنی و رفتنی
توئی، آمدنی و رفتنی

اما
«او»
او، اوست
اوئی آمدنی و نرفتنی

بر من و توست
در میان آمدن و رفتنمان
در جستجوی
«او»

گامهایمان را استوار
کلاممان را کوتاه
به من وتوهای دیگر
احترام
حقوق آنها را برای رضایت
«او»
رعایت
و
........

fleur

برای همه رهروان
حق
و فعالان حقوقی، اقتصادی، فرهنگی اجتماعی و اداری اجرائی

fleur

آرزوی موفقیت روزافزون داشته و دارم

روزی رسان
«او»
بوده، هست و خواهد یود.


ابراهیم عماد:


مادر
کاشکی ترا، سرنوشت ازم نگیره

( ادامه ویدئو )دکتر ابراهیم عماد] اصل  حاکمیت حق بصورت کاربردی


بحرالطویل، استاد عارف فرزانه و همیشه جاویدان حاج قربان سلیمانی


EMAD, Articles culturels nationaux

برگشت به صفحه قبل