دکتر ابراهیم عماد، سایت حقوقی اساسی
حقوق اساسی، حق حاکمیت ملت و نقش آنها در توسعه حقوقی، اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی، اداری اجرائی پایدارEMAD, Articles culturels nationaux


نوائی برای من و توها

رهروان حقپدر ....

پدر تنها قهرمانی است که روی سکو نرفتمادر

کاشکی ترا، سرنوشت ازم نگیرهگذر از عقاید به باورها