دکتر ابراهیم عماد : سایت حقوق تاسیسی
حقوق تاسیسی، حق حاکمیت ملت و نقش آنها در توسعه حقوقی، اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی، اداری و اجرائی پایدار


دکتر ابراهیم عماد، حقوق توسعه فرهنگی پایدار

دیگر صاحبنظران داخلی
مقالات، نظرات، بیان مواضع و ارائه راه حل های علمی کاربردی برای توسعه فرهنگی پایدار در سطح ملی


ابراهیم عماد :


معرفی فعالین فرهنگی،
که فعالیتهای آنان در راستای فرایند
« توسعه پایدار حقوقی فرهنگی اساسی ملتها »
بوده و میباشد.


«مهم»


1. با احترام به اصل حاکمیت حقوقی اساسی ملتها در کشورها و حقوق معاهداتی آنها در سطح بین ملل،

2. حفظ استقلال فرهنگی هر یک از ملتها و توسعه پایدار آن در سطح بین ملل،

3. ایجاد استقلال اقتصادی برای فعالین فرهنگی هنری از طریق تلفیق حقوقی فرهنگ و اقتصاد، و توسعه پایدار آن در سطح بین ملل،

در صورت تمایل و درخواست این عزیزان همکاریهای حقوقی فرهنگی اقتصادی اساسی و معاهداتی،
از طریق


کمیسیون تخصصی فرهنگی آموزشی
«انجمن همکاریهای اقتصادی بین المللی برای توسعه پایدار»


در راستای اهداف فوق، در زمینه تولید آثار فرهنگی بطور عام و فرهنگی موسیقی هنری اصیل جدید بطور خاص و دفاع از حقوق معنوی و مادی مترتب بر
آثار فرهنگی و فرهنگی موسیقی هنری، اصیل جدید و آثار منتشره قیلی آنان،
بعمل خواهد آمد.


دریافت نقطه نظرات و راه حل های فعالین فرهنگی محترم مزید امتنان خواهد بود.ابراهیم عماد :

رمز جاودانگی یک اثر فرهنگی در خلاقیت و آفرینش آن بوده و خواهد بود،
نه کپی!
فعالین فرهنگی

(ادامه)فعالین فرهنگی هنر موسیقی

(ادامه)