حقوق تاسیسی، حق حاکمیت ملت و نقش آنها در توسعه حقوقی، اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی، اداری و اجرائی پایدار


دکتر ابراهیم عماد، حقوق توسعه فرهنگی پایدار

دیگر صاحبنظران داخلی
مقالات، نظرات، بیان مواضع و ارائه راه حل های علمی کاربردی برای توسعه فرهنگی پایدار در سطح ملی


ابراهیم عماد :


معرفی فعالین فرهنگی،
که فعالیتهای آنان در ارتباط با توسعه پایدار حقوقی فرهنگی تاسیسی بوده و میباشد.فعالین فرهنگی

محمد معین فر
مدیر مسئول و سردبیر
با کلیک کردن روی تصویر به بخش فرهنگی سایت «شهر من قوچان» هدایت میشود


علی حسنعلی زاده
مراسم خنچه کشان در عروسی های اکراد
دیگر فعالین فرهنگی
بزودی.................
آیا زمان آن نرسیده که کلمه «نژاد» را از سایت های رسمی کشورها حذف
و فقط به کلمه «اقوام» اکتفا و حقوق تاسیسی آنها در قالب قوانین اساسی پاس داشته شود

مراجعه به بخش
فعالین فرهنگی موسیقی هنری

(ادامه)