دکتر ابراهیم عماد، سایتهای علمی
دکتر ابراهیم عماد : سایت حقوق تاسیسی
حقوق تاسیسی، حق حاکمیت ملت و نقش آنها در توسعه حقوقی، اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی، اداری و اجرائی پایدار

علی حسنعلی زاده


فرهنگی بازنشسته، فعال هنری در رشته های تئاتر، فیلم و عکاسیمراسم خنچه کشان در عروسی های اکراد شمال خراسانبعد از اینکه زنان خنچه های خود را با گل ، کله قند ،نان و... (که هریک نماد چیزیست) آراستند . همگی بهمراه خنچه ها در خانه ای که عروس داماد و عده ای از میهمانان جمع شده اند گرد هم می آیند.
ازآنجا دست جمعی خنچه ها را روی سر گذاشته و بهمراه نوازندگان دهل و سرنا از میان کوچه های روستا عبور کرده و خود را به محلی که از قبل برای اجرای مراسم آماده کرده می رسانند.
هنگامی که خنچه کش ها به محل موردنظررسیدند خنچه ها را یک دور کامل در میدانگاه می چرخانند و بعد آنها را روی زمین دایره وار می چینند و دایره ای از خنچه ها بوجود می آید.
مراسم عروسی (تعویض لباس داماد ،حنا بندان و شاباش و...) را درمیان همین دایره انجام می دهند و دیگر زنان هم پشت خنچه ها مشغول به رقص و پایکوبی می شوند.


خرداد ماه 1393خنچه : طبق و یا سینی بزرگی است که زنان کرد روی آنرا بطور دلخواه تزیین می کنند و در مراسم عروسیهای اکراد شمال خراسان از آن استفاده می کنند.
EMAD, Articles culturels nationaux


ابراهیم عماد :

برمن و ماهاست که مدنظر داشته باشیم که «علی» فقط علی خودش بعنوان یک فرد نیست، «علی» علی های فرهنگی هنری و هنرشان راوی حقیقتها و واقعیتها که ضروریست بعنوان یک «شخص» اعم از حقیقی و حقوقی (نه فقط یک فرد) در جامعه مورد احترام و از حقوق اساسی فرهنگی اجتماعی اقتصادی و .... لازم برخوردار باشند.

EMAD, Articles culturels nationaux

EMAD, Articles culturels nationauxEMAD, Articles culturels nationaux