برنامه مگا اکونومی و نقش آن در توسعه حقوقی، اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی، اداری اجرائی پایدار


تبادل نطرهای حقوقی اقتصادی اساسی و معاهداتی در مورد نظریات و فعالیتها در زمینه «اقتصاد» در سطح بین الملل و داخلی

کانال تلگرامی اقتصاد : تفاوت‌های اقتصاد سیاسی پیکتی با آدام اسمیت، تهی شدن اقتصاد مدرن از فلسفه و اخلاق
ادامه

بمرور تبادنظرهای دیگری در این بخش افزوده خواهد شد