Les Nations

EMAD, NVDD

 Contect par mail


Conférences - کنفرانسها - Conferences
بیشتر بدانیم
ویدئوهای علمی آموزشی و کاربردی


دکتر ابراهیم عماد : بیشتر بدانیم » ویدئوهای علمی آموزشی و کاربردی


بمرور ویدئوهای علمی آموزشی و کاربردی
مرتبط با هریک از بخشهای ششگانه فعالیتی توسعه پایدار،
در این بخش به ترتیب شماره منتشر خواهند شد Contect par mail

ویدئو بیشتر بدانیم شماره یک
زمان : 00:01:30 Contect par mail

ویدئو بیشتر بدانیم شماره دو
زمان : 00:01:30 Contect par mail

ویدئو بیشتر بدانیم شماره سه
زمان : 00:01:45 Contect par mail

ویدئو بیشتر بدانیم شماره چهار
زمان : 00:01:40 Contect par mail

ویدئو بیشتر بدانیم شماره پنج
زمان : 00:01:40 Contect par mail

ویدئو بیشتر بدانیم شماره شش
زمان : 00:01:40 Contect par mail

ویدئو بیشتر بدانیم شماره هفتم
زمان : 00:01:40


www.ebrahimemad.net

Contact