EMAD : Savoir Plus - بیشتر بدانیم - Learn More

EMAD, NVDD


بیشتر بدانیم
نکته ها
ویدئوهای علمی آموزشی و کاربردی


EMAD, Savoir Plus, les Points


بمرور ویدئوهای علمی آموزشی و کاربردی
مرتبط با هریک از بخشهای ششگانه فعالیتی توسعه پایدار
در این بخش به ترتیب شماره منتشر خواهند شدEMAD :Les Points n° 1

ویدئو بیشتر بدانیم » نکته ها، شماره 1
زمان : 00:01:00EMAD :Les Points n° 2

ویدئو بیشتر بدانیم » نکته ها، شماره 2
زمان : 00:04:30EMAD :Les Points n° 2

ویدئو بیشتر بدانیم » نکته ها، شماره 3
زمان : 00:04:50www.ebrahimemad.net

Contact