دکتر ابراهیم عماد، سایت علمی اموزشی و کاربردی نگرشی نو به توسعه پایدار
ابراهیم عماد، شهرمن قوچان

شهرمن قوچان، مطالب علمی کاربردی برای
توسعه حقوقی، اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی، اداری و اجرائی پایدار آناقتصادیابراهیم عماد، مطالب علمی کاربردی در راستای فرایند توسعه اقتصادی پایدار شهرستان قوچان


تماس با مدیریت منطقه خاورمیانهFarid Reza HASHEMIZADEH
فریدرصا هاشمی زاده
مدیر منطقه خاورمیانه

directeur-aspo@aceidd.com


نحوه پیگیری طرحهای تولیدی در بخشهای ششگانه فعالیتی
نگرشی نو به
توسعه حقوقی، اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی، اداری و اجرائی پایدار


فریدرضا هاشمی زاده، سایت شهرمن قوچان، بخش اقتصادی
بازگشت به صفحه اصلی توسعه اقتصادی شهر قوچان