حق توسعه پایدار، حقوق بین الملل توسعه و حقوق اقتصاد بین الملل و توسعه


Ebrahim EMAD
Les articles nationaux
Ebrahim EMAD

PJ
مجلس در راس امور است « مجلس در راس امور است « مجلس در راس امور است « مجلس در راس امور است « مجلس در راس امور است « مجلس در راس امور است

PJ


PJ


IR-VPPJ
دکتر پروانه مافی، نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی ایران
بیکاری و راهکارهای رفع آن
از طریق کسب درآمدهای غیر نفتی


قوه مقننه، اصل 59 قانون اساسی ضرورت باز تعریف نظام اقتصادی جمهوری اسلامی ایران در اصل 44 آن قانونابراهیم عماد :

باز تعریف نظام اقتصادی جمهوری اسلامی ایران در اصل 44 قانون اساسی
ضرورت همکاری دو نهاد حقوقی اساسی نهاد رهبری و قوه مقننه
در راستای اصول 59 و 177 قانون اساسی

بعنوان راه حلی بنیادین برای خروج از رکود اقتصادی

« تحلیل حقوقی اقتصادی اساسی»


«ادامه»
Previous page