حقوق حقوق بنیادین اشخاص :
حق زیستن و حق توسعه پایدار


دکتر علیرضا محمدنژاد داریانی :
استاد دانشگاه - متخصص حقوق عمومی

<< DDD p1امنیت غدائی و حقوق شهروندی

امنیت غذائی رکن اصلی و پیش شرط توسعه یک جامعه و لازمه دسترسی به خقوق انسانی بوده و ارتباط مستقیمی با کرامت او دارد.

امنیت غدائی جلوه اصلی حق بر غذا میباشد که در استاد بین المللی حقوق بشر بعنوان یکی از حقوق رفاهی آمده و دولتها، تعهد سه بعدی در قبال تضمین اجرای آن دارند.

شهروندان جامعه در صورت عدم دسترسی کافی به غذای سالم و در تام اوقات، دچار ناامنی غذائی خواهند شد که نمیتوان از جامعه گرسنه و مختل در حقوق سلامت، انتظاری برای توسعه یافتگی داشت.

ادامه (فایل نوشتاری از صفحه 190 تا 211)ویدئو امنیت غذائی و حقوق شهروندی


مطالب مرتبط :


<< DDD p1


<< DDD p1
ویدئو، حق زیستن و حق توسعه پایدار? Comment sont définis les droits et les libertés des citoyens


مراجعه به بخش تیترهای مقالات منتشره از ناحیه ابراهیم عماد

بازگشت به اول صفحه