حقوق بنیادین : حق زیستن و حق توسعه پایدار،ابراهیم عماد :

با احترام به اصل حاکمیت کشور، در این بخش عنوان مفالات، نظرات، بیان مواضع و ارائه راه حلهای علمی کاربردی
صاحبنظران داخلی بعنوان اشخاص حقیقی که مرتبط با موضوع
« حقوق بنیادین زیستن و توسعه پایدار »
باشند، همراه با نام نویسنده درج و از طریق کلیک کردن بر روی کلمه ادامه به صفحه مربوطه هدایت خواهید شد.


دکتر علیرضا محمدنژاد داریانی :
استاد دانشگاه - متخصص حقوق عمومی

امنیت غدائی
و حقوق شهروندی
ادامه
مطالب مرتبط :


<< DDD p1


ویدئو در ارتباط با
حقوق
بنیادین زیستن و توسعه پایدارمراجعه به بخش تیترهای مقالات منتشره از ناحیه ابراهیم عماد

بازگشت به اول صفحه