دکتر ابراهیم عماد، سایتهای علمی
ابراهیم عماد : حقوق تاسیسی، حق حاکمیت ملتها و قوای ناشی از آنها

حقوق تاسیسی، حق حاکمیت ملتها و قوای ناشی از آنها و ضرورت بازبینی در آن قوا و گذر از سه قوه به پنج قوه
و نقش آنها در

توسعه حقوقی، اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی، اداری و اجرائی پایدارEbrahim EMAD

ادامه موضوع فوق
دکتر ابراهیم عماد : حق حاکمیت ملتها و قوای ناشی از آنهاابراهیم عماد :


دیپلماسی سیاسی اقتصادی
نقش آن در بحران سیستمیک 2008
« ایجاد پول و بدهی ها »
از سال 1987 تا کنون


فایل نوشتاری