ابراهیم عماد : حقوق تاسیسی، حق حاکمیت ملتها و قوای ناشی از آنها
از طریق فهرست کلی بخش فارسی سایت اصلی نگرشی نو به توسعه پایدار،
امکان دسترسی به فهرست مطالب بخشهای مختلف «سایت حقوق تاسیسی» وجود دارد.

ابراهیم عماد : سایت علمی آموزشی و کاربردی حقوق تاسیسی، حق حاکمیت ملتها و قوای ناشی از آنها
و نقش آنها در
توسعه حقوقی، اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی، اداری و اجرائی پایدار
حاکمیت، حاکمتیان، تفتوت های آن با حکمرانی و حکمرانان
حاکمیت، حاکمیتیان و تفاوت های آن با حکمرانی و حکمرانان
ویدئو صوتی تصویری بصورت کامل (زمان : 01:19:40)
و نیز در سه قسمت، قابل دانلود و مشاهده میباشد.
توصیه میکنم ویدئوها را بر روی کامپیوتر مشاهده فرمائید