دکتر ابراهیم عماد، سایت حقوقی اساسی
حقوق اساسی، حق حاکمیت ملت و نقش آنها در توسعه حقوقی، اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی، اداری اجرائی پایدار
EMAD, Articles culturels nationaux

conseil-jur

ابراهیم عماد :


گذر از «عقاید» به «باورها»
اولین گام بنیادین برای حرکت بسوی شناخت
«او»
و
توسعه پایدار
هست.

عقاید فردی بسان چهار دیواری بوده، هستند و خواهند بود،
ولی باورها در راستای
« حق زیستن و حق توسعه پایدار »
برای شناخت بهتر و بهترین
«او»
محدودیت پذیر نبوده، نیستند و نخواهند بود.مراجعه به سایت
حقوق بنیادین : حق زیستن و توسعه پایدار،