حق بنیادین توسعه پایدار، حقوق بین الملل توسعه پایدار و حقوق اقتصاد بین الملل و توسعه


Ebrahim EMAD
Ebrahim EMAD

PJ

PJ

scientific-sites_17-DEID-fa.png

 

dmk-dc-photo.png

 

 

 

اصل پنجاه و چهارم

دیوان محاسبات کشور مستقیما زیر نظر مجلس شورای اسلامی می‌باشد.

 سازمان و اداره امور آن در تهران و مراکز استانها به موجب قانون تعیین خواهد شد.

 

 


اصل پنجاه و پنجم

 

دیوان محاسبات به کلیه حسابهای وزارتخانه‌ها، مؤسسات‌، شرکتهای دولتی و سایر دستگاههایی

که به نحوی از انحاء از بودجه کل کشور استفاده می‌کنند به ترتیبی که قانون مقرر می‌دارد رسیدگی یا

حسابرسی می‌نماید که هیچ هزینه‌ای از اعتبارات مصوب تجاوز نکرده و هر وجهی در محل خود به مصرف ‌رسیده باشد.

دیوان محاسبات‌، حسابها و اسناد و مدارک مربوطه را برابر قانون جمع‌آوری و گزارش تفریغ بودجه هر سال را به انضمام ‌نظرات خود به مجلس شورای اسلامی تسلیم می‌نماید.

 این گزارش ‌باید در دسترس عموم گذاشته شود.

 

 

منبع : سایت دیوان محاسبات کشور

 


Ebrahim EMAD