"> [ دکتر ابراهیم عماد : سایت حقوق اساسی و حق حاکمیت ملتها و قوای ناشی از آن، دیگر صاحبنظران حقوقی بین المللی ]
EMAD, Articles juridiques et économiques internationaux
حقوق اساسی، حق حاکمیت ملت و نقش آنها در توسعه حقوقی، اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی، اداری اجرائی پایدار

دیگر صاحبنظران بین المللی :
مقالات، نظرات، بیان مواضع و ارائه راه حل های علمی کاربردی برای توسعه حقوقی پایدار در سطح بین المللبمرور مطالب حقوقی از صاحبنظران محترم حقوقی بین المللی که در راستای فرایند توسعه حقوقی پایدار در سطح بین الملل باشد،
به این بخش اضافه خواهد شد.