E. EMAD > NVDD > Scientifiques Sites
اصل حاکمیت حق بصورت کاربردی با مرکزیت حقوق اشخاص حقیقی و حقوقی در محیط اجتماعی و سطح بین ملل


articles juridiques des autres nationaux

«اشخاص حقیقی»دکتر محمد جواد شریعت باقری


1. توسعه کیفی دانشگاه علوم قضائی در قوه قضائیه در راستای اصل حاکمیت حق بصورت کاربردی در فرایند توسعه حقوقی پایدار2. حقوق کیفری بین المللیبمرور مطالب دیگری از همین فرهیخته حقوقی در سطح بین ملل در همین بخش منتشر خواهد شد.


حقوق کیفری بین المللی

این کتاب علاوه بر اینکه خلا یک اثر منسجم در مورد مباحث حقوق کیفری بین‌المللی را برطرف می‌کند دربردارنده نوآوری‌های زیادی است و چنانکه در پشت جلد آن آمده هم متن آموزشی است و هم اثر پژوهشی.

ویژگی دیگر کتاب این است که به همه مسائل از زاویه فلسفه حقوق می‌نگرد تا خواننده را با اعماق بحث‌ها آشنا کند و می‌کوشد تا تحلیل‌های خود را با خواننده در میان بگذارد. در عین حال متن کتاب روان و به آسانی قابل استفاده است.

ویژگی دیگر کتاب وفاداری به زبان و ادبیات فارسی است : مثلا در تقسیمات مباحث کتاب، به طور کلی واژگان فارسی به کار رفته : بخش، دفتر، گفتار، گذر، نگاه، بند ... و واژه هایی مانند مبحث و قسمت و فصل که عربی است نیامده. خود نویسنده در پیشانی دیباچه کتاب در قالب چند بیت شعر به این موضوع اشاره کرده است.

چون نگه می کنی در این جستار
بندها بین گشوده هر گفتار

فصل ها پشت هم گذر کردند
غنچه ها باز شد در این گلزار

باد جان بخش باغ این دفتر
برگها می نوازد و رخسار

در ابیات بالا آمده که تقسیمات کتاب، بخش هست و دفتر و گفتار و گذر و نگاه و بند که همه فارسی است و اشاره شده که از واژه فصل استفاده نشده.

همچنین برای "فهرست مطالب" به جای الفاظ "اجمالی" و "تفصیلی" واژه های "کوتاه" و "بلند" (فهرست کوتاه و فهرست بلند به جای فهرست اجمالی و فهرست تفصیلی) گذاشته شده که شیواتر و رساتر است.

یک ابتکار دیگر این است که نویسنده در مدخل هریک از بخش‌ها دو بیت شعر با مایه های فلسفی، تاریخی و عرفانی آورده که چکیده و اشاره به مباحث ان بخش است و مجموعه آنها را "چکامه مطالب" نامیده است.
برگشت به اول صفحهبرگشت به صفحه دیگر صاحبنظران