حق توسعه پایدار و حقوق اقتصاد بین الملل و توسعه


Ebrahim EMAD
Ebrahim EMAD


ابراهیم عماد :


بعنوان

·         یک متخصص حقوق اقتصاد بین الملل و توسعه

·         مشاور حقوقی اقتصادی بین المللی در امور برنامه ریزی استراتژیک توسعه حقوقی اقتصادی اساسی پایدار

·         محقق مرکز مطالعات توسعه و جهانی شدن وابسته به دانشکده حقوق دانشگاه پاریس دکارت فرانسه

·         بنیانگذار و ریاست افتخاری انجمن همکاریهای اقتصادی بین المللی برای توسعه پایدار ، پاریس لدفانس فرانسه


اهداف کلی ام در سطح بین المللی :

1.      معرفی علمی کاربردی:   نگرشی نو به «توسعه حقوقی، اقتصادی، فرهنگی اجتماعی و اداری اجرائی پایدار» با احترام به محیط زیست و پدیده های ارزشی و اصول پنجگانه زیر بنائی حقوقی اساسی آن بعنوان راه حلی جدید برای :

1.1.1.    نهادینه کردن «حق توسعه» بعنوان یکی از حقوق بنیادین و مسلم اشخاص در فعالیتهای بین المللی

1.1.2.    برنامه ریزی علمی کاربردی در جهت توسعه بخشهای ششگانه فعالیتی یادشده فوق

1.1.3.    بهتر برگزار شدن مذاکرات دو جانبه و چند جانبه همکاریهای حقوقی اقتصادی بین المللی و منطقه ای آنها بر اساس دیپلماسی حقوقی اقتصادی بین المللی (نه دیپلماسی سیاسی اقتصادی) در روند بین المللی شدن اقتصاد و پیشرفت آنها

1.1.4.    توجه علمی به مقررات حقوقی اقتصادی بین المللی و حق توسعه اشخاص برای کاربردی نمون توافق ها

1.1.5.    اجرائی نمودن پروژه های بین المللی برنامه مگا اکونومی، زیر بنائی و تجاری در بخشهای ششگانه فعالیتی یاد شده فوق الذکر

2.      بررسی علمی کاربردی    شرایط موجود و ارائه مشاوره برای بستر سازی حقوقی اقتصادی بین المللی و برنامه ریزی علمی کاربردی در زمینه توسعه پایدار در کشورهای در حال توسعه و توسعه یافته بوده و خواهد بود.

امیدوارم با همکاری همکاران ارجمند و فرهیخته بین المللی، منطقه ای و همت فعالین محترم اقتصادی بین المللی برای برنامه ریزی علمی کاربردی در زمینه توسعه پایدار که همانا حاکمیت حق، برقراری عدالت اجتماعی و رشد و توسعه واقعی حقوقی اقتصادی کشورها را بصورت علمی کاربردی در بر خواهد داشت،در این راه گامهای موثری برداریم.


Page Internationale

Ebrahim EMAD