حق بنیادین توسعه پایدار، حقوق بین الملل توسعه پایدار و حقوق اقتصاد بین الملل و توسعه


Ebrahim EMAD
Ebrahim EMAD

Bnaque Centrale d'Iran


قانون پولی و بانکی کشور
فایل نوشتاری

.........................................................................

قوانین و مقررات پولی و بانکی کشور
مراجعه به سایت بانک مرکزی

.........................................................................

ابراهیم عماد :
حقوق بنیادین اقتصادی اساسی ملت
ضرورت استقلال بانک مرکزی بعنوان یک نهاد حاکمیتی حقوقی اقتصادی اساسی پولی
از وزارت امور اقتصادی و دارائی بعنوان یک ارگان حکومتی مالی قوه مجریه
ادامه

.........................................................................

Ebrahim EMAD