دکتر ابراهیم عماد، سایت حقوقی تاسیسی
حقوق تاسیسی، حق حاکمیت ملت و نقش آنها در توسعه حقوقی، اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی، اداری و اجرائی پایدار


EMAD, Articles culturels nationaux


EMAD, Articles culturels nationaux 1


Dr. Karami 4