Site Droit Constitutionnel - FA

حقوق تاسیسی، حق حاکمیت ملت و نقش آنها در توسعه حقوقی، اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی، اداری و اجرائی پایدار

ابراهیم عماد :
مقالات، نظرات، بیان مواضع و ارائه راه حل های علمی کاربردی برای توسعه حقوقی پایدار در سطح ملی

ابراهیم عماد:

«معنی واقعی عشق و احساس»


متن زیر را در یادداشتهای هنرمند فرهیخته
خانم غزل شریفی
در فضای اجتماعی مجازی بین المللی مشاهده و مطالعه، با توجه به اهمیت این موضوع
«معنی واقعی عشق و احساس»
از
دیدگاه حقوقی به فرهنگ اجتماعی
مرا بر آن داشت تا متن زیر را تقدیم حضور نموده، باشد که مورد قبول درگاه «حق» و رهروان آن افتد.غزل شریفی :
بیزارم ... از همه ی کسانی که معنای واقعی عشق و احساس را نمی دانند ...و حاضر نیستم لحظه ای ... این احساس و عاطفه ی قلبی خودم را خرج این جور آدم ها بکنم ... زندگی این درس بزرگ را به غزل داده است ...


ابراهیم عماد :

«عشق و احساس» یک حقیقت است،

مشکل از آنجا شروع میشود که به واقعیت میگراید. حق و حقایق تغییر ناپذیر و در عالم واقعیت، پویائی خود را حفظ کرده و میکنند، حقیقت بدون واقعیت و واقعیت یدون حقیقت مفهومی نداشته و ندارد، هر دو لازم و ملزوم یکدیگرند.راه حل؟
1- شناخت حقوق فردی (زندگی فردی قبل از ورود به فعالیتهای اجتماعی و بعد از آن) و حقوق شخصی (در زندگی اجتماعی «واقعیت» حقوق اشخاص)،
2- تلاش برای رفع تضاد این دو حق «حقوق فردی و حقوق شخصی»

3- گذر از حقوق فردی به حقوق شخصی و احترام به حقوق اشخاص که حقوق افراد نیز در آن مستتر هست.

1393/04/04 - 25/06/2014