دکتر ابراهیم عماد، سایت علمی اموزشی و کاربردی نگرشی نو به توسعه پایدار
ابراهیم عماد، شهرمن قوچان

شهرمن قوچان، مطالب علمی کاربردی برای
توسعه حقوقی، اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی، اداری و اجرائی پایدار آناقتصادیدیگر اشخاص حقیقی و حقوقی در فرایند توسعه اقتصادی پایدار شهرستان قوچان


اشخاص حقیقی در فرایند توسعه اقتصادی پایدار شهرستان قوچان


خلیل عماد :
علل عدم رشد و توسعه صنعتی فراگیر و پایدار شهرستان قوچان و راه حلهای اقتصادی اساسی زیر بنائی ؟
ادامهقاسم نعمت پناه :
شرکت تعاونی توسعه ی عمران قوچان چیست و چه نفعی برای شهر و مردم قوچان دارد ؟
ادامه......................

اشخاص حقوقی بخشهای خصوصی، تعاونی و دولتی
اعم از قوچانی و کشوری مرتبط با شهرستان قوچان، و راه حل های اقتصادی آنان در راستای فرایند توسعه اقتصادی پایدار.................................


بازگشت به صفحه اصلی توسعه اقتصادی شهر قوچان