اصل حاکمیت حق بصورت کاربردی با مرکزیت حقوق اشخاص حقیقی و حقوقی در محیط اجتماعی و سطح بین المللی

Discussion juridique

دکتر علی گرجی


جایگاه حقوقی «انتظارات مشروع»


رای جالب از دانش آموخته حقوق عمومی. شاید این قاضی بزرگوار نخستین کسی بود که در کشور ما درباره انتظارات مشروع پایان نامه نوشت.

رای دادگاه

برگشت به صفحه قبلییاد آوری مهم

ابراهیم عماد : چنانچه طرفین مطرح شده در رای دادگاه اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی، در ارتباط با موضوع فوق دیدگاه خاصی داشته باشند، و برای اینجانب ارسال فرمایند، با کمال میل در ذیل همین صفحه منتشر خواهد شد.