اصل حاکمیت حق بصورت کاربردی با مرکزیت حقوق اشخاص حقیقی و حقوقی در محیط اجتماعی و سطح بین المللی

EMAD, Articles juridiques internationaux

ابراهیم عماد:


مفهوم نگرش برون سیستمی
مبتنی بر اصل حاکمیت حق بصورت کاربردی« نگرش برون سیستمی» به معنای مخالف بودن با موافق بودن با دو سیستم فعلی موجود در سطح بین المللی (دینی و سکولار) که در تصاد هستند، نبوده و نیست.
برای هردوی این سیستم ها احترام قائل بوده هست و خواهد بود.

عملا یک برونگر با توجه به نیاز حقوقی بنیادین تاسیسی و معاهداتی ملتها و منابع واقعی موجود در کشورها بصورت «برنامه ریزی» ( نه برنامه نویسی که صرفا متکی بر تراوشات ذهنی افراد بوده و هست)، بدون ورود به اجرا و دخالت در امور داخلی کشورها، «راه حل های علمی و کاربردی حقوقی بنیادین تاسیسی و معاهداتی برای بستر سازی و نهادینه شدن اصل احترام، رعایت حقوقی بنیادین اساسی (نه صرفا مدنی) فعالیتهای فعالین محترم هریک از بخشهای ششگانه حقوقی، اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی، اداری و اجرائی و تضمین (نه حمایت های مقطعی دولتی وار) حقوقی اساسی و معاهداتی در محیط اجتماعی کشورها و در سطح بین الملل اعم از واقعی و مجازی، ارائه داده و میدهد.

بعنوان مثال :
» نگرشی نو به توسعه پایدار

» برنامه مگا اکونومی
Le PME