اصل حاکمیت حق بصورت کاربردی با مرکزیت حقوق اشخاص حقیقی و حقوقی در محیط اجتماعی و سطح بین المللی


EMAD, Articles juridiques internationaux


Page Internationale

ابراهیم عماد:


فرایند علمی
نگاهی نو به
توسعه حقوقی، اقتصادی، فرهنگی اجتماعی و اداری اجرائی پایدار در سطح بین الملل
و اصول پنچگانه حقوقی زیر بنائی برای رسیدن به آن

ادامه مطلب به فارسی ------ ادامه مطلب به فرانسهابراهیم عماد:

فرایند کاربردی نمودن
نگاهی نو به توسعه حقوقی، اقتصادی، فرهنگی اجتماعی و اداری اجرائی پایدار در سطح بین الملل


با عنایت به رشد فزاینده اقتصاد بسوی بین المللی شدن و نبود یک رویه منظم در زمینه امور پولی و مالی ( فاینانس) بین المللی، بعبارت دیگر عدم پاسخگوئی فاینانس کلاسیک بین المللی برای اجرائی شدن پروژه های کشورهای درحال توسعه، نوظهور اقتصادی و کشورهای پیشرفته، قبل از بروز بحران بدهی ها در سال 2008 (1387)، که بعضا آنرا سهواَ بحران اقتصادی و مالی بین المللی نامیده و می نامند، ابتدائا، از سال 1991 (1370) بعنوان یک محقق دانشگاهی و فعال اقتصادی، و از سال 1995 (1373) پس از تشکیل سازمان تجارت جهانی، تحقیقات را با طرح این سوال که، «با توجه به وجود پروژه های واقعی زیادی در کشورهای مختلف، علی الخصوص در کشورهای درحال توسعه، چرا دارندگان پروژه ها موفق به جذب منابع مالی (فاینانس) از سیستم بین المللی برای پروژه های ملی و خصوصی شان نشده و نمیشوند؟»، ادامه و بررسی های لازم برای شناخت علل زیر بنائی آن معمول گردید.

در ادامه، با عنایت به همکاریهای علمی ( حقوقی ، اقتصادی بین المللی ) و کاربردی گروهی و تحقیقات و بررسی های انجام شده، موارد علمی کاربردی زیر را میتوان بعنوان یک واقعیت ملموس و مورد نیاز در سطح بین الملل در نظر گرفت :


ادامه مطلب به فارسی در سایت انجمن همکاریهای بین المللی برای توسعه پایدار
------
ادامه مطلب به فرانسه در سایت انجمن همکاریهای بین المللی برای توسعه پایدار