اصل حاکمیت حق بصورت کاربردی
با محوریت احترام به حقوق اشخاص حقیقی و حقوقی در محیط اجتماعی و سطح بین ملل


EMAD, Articles juridiques internationauxویدئوهای مرتبط با موضوع فوق

بیشتر بدانیم، سوالها و پاسخها، ویدئوهای علمی آموزشی و کاربردی

سایت حقوق تاسیسی، حاکمیت، حاکمتیان، و تفاوت های آن با حکمرانی و حکمرانان

EMAD, Articles juridiques internationaux


EMAD, Articles juridiques internationaux

دکتر کاتوزیان : بزرگترین معضل حقوقی ما چیست ؟